ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ" συνίσταται στην παροχή κινήτρων στους ωφελούμενους πολίτες , προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα , αυξάνοντας παράλληλα την αξία της .

Συγκεκριμένα , το Πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα , τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια . Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες κινήτρων (Α1,Α2 και Β) , στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια .

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι 15.000 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση , ούτε καν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας , εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων .

Είμαστε η μοναδική εταιρεία που κατασκευάζει εξ΄ολοκλήρου το έργο με τη μέθοδο <<one shop-stop>> και πεδίο δράσης ολόκληρη τη Μακεδονία , αναλαμβάνοντας τις καθυστερήσεις της εξόφλησης των εργασιών από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Από το Πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν κατοικίες (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες) , οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Υφίστανται νόμιμα , είτε φέρουν οικοδομική άδεια είτε σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 30/12/2009.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες .
 • Χρησιμοποιούνται ως κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες για τα τελευταία τρία (3) χρόνια .

Το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ"  απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, Α2 και Β βάσει του τελευταίου Εκκαθαριστικού τους Σημειώματος .

Κατηγορία Α1

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000 € αντίστοιχα . Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 70 % επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 30 % ( εώς τις 30/12/2015). Για παράδειγμα ένας ωφελούμενος για προϋπολογισμό εργασιών 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000 €.

Κατηγορία Α2

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους βρίσκεται μεταξύ των 12.000 € και των 40.000 € ή 20.000 € και 60.000 € αντίστοιχα . Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 35 % επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 65 % ( εώς τις 30/12/2015). Για παράδειγμα ένας ωφελούμενος για προϋπολογισμό εργασιών 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500 €.

Κατηγορία Β

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους βρίσκεται μεταξύ των 40.000 € και των 60.000 € ή 60.000 € και 80.000 € αντίστοιχα . Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 15 % επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 85 % ( εώς τις 30/12/2015). Για παράδειγμα ένας ωφελούμενος για προϋπολογισμό εργασιών 10.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500 €.

 Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου χωρίς προσημείωση , με ή χωρίς εγγυητή και δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις .Με  την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% επί του τελικού προϋπολογισμού .

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από το Πρόγραμμα , σύμφωνα πάντα και με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης είναι οι εξής :

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης . Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση , αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες . Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο των υαλοπινάκων με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση . Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και παντζουριών-ρολλών, καθώς και αντικουνουπικών σιτών .

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένων του δώματος ή της στέγης και της πυλωτής . Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόμονωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία .

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης .

 • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος λέβητα/καυστήρα πετρελαίου.
 • Η εγκατάσταση συστήματος λέβητα/καυστήρα φυσικού αερίου (ατομικού ή κεντρικού)
 • Η εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας .
 • Η τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού .
 • Η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης  (συλλέκτης , δοχείο αποθήκευσης, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ)
 • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης όπως χρονοδιακόπτες , αυτοματισμοί αντιστάθμισης, θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές , συστήματα θερμιδομέτρησης , κλπ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα οφείλει να εξετάσει εάν τόσο ο ίδιος όσο και η ιδιοκτησία του πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα και παράλληλα να ελέγξει σε συνεργασία με συμβεβλημένο τραπεζικό ίδρυμα την πιστοληπτική του ικανότητα .

 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί : α) η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας του και β) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την  αναβάθμιση κατά μίας τουλάχιστον κατηγορίας ή εναλλακτικά για ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερης από το 30 % της κατανάλωσης .
 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβεβλημένη τράπεζα .
 • Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου και επιλεξιμότητας της αίτησης , βάσει των κριτηρίων .
 • Εκδίδεται η Απόφαση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα .
 • Υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται προκαταβολή ύψους 40 % επί του προϋπολογισμού των εργασιών .
 • Υλοποιούνται οι εργασίες .
 • Διενεργείται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση , εκδίδεται δεύτερο Π.Ε.Α.  και ελέγχεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας .
 • Κατατίθεται το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης του έργου με την απαραίτητη προσκόμιση : α) των παραστατικών των δαπανών του έργου και β) του δεύτερου Π.Ε.Α.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από κάθε φυσικό πρόσωπο , ώστε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα είναι :

 •  Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 • Απλό φωτοαντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Δήλωσης στοιχείων Ακινήτων (Ε9) .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για κατοικία που ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν και
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου : i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια /δευτερεύουσα κατοικία , εξοχική ή άλλη κατοικία  ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί .
 • Απλό φωτοαντίγραφο ΦΑΠ ή βεβαίωση ΔΟΥ για την τιμή ζώνης που ανήκει το ακίνητο .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Οικοδομικής Αδείας ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου .
 •  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου .
 •  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 •  Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων .
 • Οικονομικές Προσφορές Αναδόχων .
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Αιτούντα μονοκατοικίας ή διαμερίσματος .
 • Είναι η μοναδική εταιρεία που αναλαμβάνει πλήρως την εξόφληση ολόκληρης της δαπάνης των εργασιών που απαιτούνται στο ακίνητό σας , χωρίς να χάνετε χρόνο περιμένοντας την εξόφληση από τις τράπεζες και χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς !
 • Μου παρουσιάζει όλες τις λύσεις για οτιδήποτε χρειάζομαι χωρίς να ψάχνω προμηθευτές και συνεργεία ξεχωριστά , με τη μέθοδο one shop-stop.
 • Κατασκευάζει εξ’ ολοκλήρου το έργο και εγγυάται την ποιότητα των υλικών και την καλή εκτέλεση όλων των εργασιών .
 • Μου προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες για να αποφασίσω τι πρέπει να αναβαθμίσω στο ακίνητό μου .
 • Κερδίζω χρόνο αποφεύγοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τις εγκρίσεις , γιατί τα αναλαμβάνει όλα για εμένα .